Skip links

Home » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Werkwijze

Op de dag van levering wordt de container geplaatst op basis van de door jou opgeven voorkeur. Containers met voorkeur ochtend worden geplaatst tussen 07:00 en 12:30 uur en containers met voorkeur middag tussen 12:30 en 18:00 uur. Heb je geen voorkeur doorgegeven? De container wordt dan geplaatst tussen 07:00 en 18:00 uur. Helaas kunnen we geen exact tijdstip aan je doorgeven. Ook is het mogelijk dat van het door jou opgegeven voorkeursblok wordt afgeweken, bijvoorbeeld omdat een chauffeur te maken heeft met druk verkeer, uitlopende opdrachten of pech.

Nee, wij leveren geen containers in het weekend.

Levering en ophalen

Als je tijdens de bestelling in het opmerkingen-veld aangeeft waar de container geplaatst moet worden zal de chauffeur hier rekening mee houden tijdens de plaatsing. Wel dien je telefonisch bereikbaar te zijn op het telefoonnummer dat je opgeeft bij jouw bestelling als zich onverhoopt toch een probleem voordoet. Opmerkingen voor het afvoeren van de bouwafval container kun je doorgeven wanneer je het ophaalformulier invult. Voor het ophalen dien je te zorgen dat de container vrij staat en bereikbaar is voor de chauffeur.

Houd bij het kiezen van een plaatsingslocatie voor de container rekening met de volgende zaken:

  • Er moet voldoende ruimte zijn om de container te plaatsen
  • De toegangsweg naar de locatie moet voldoende toegankelijk zijn
  • Overleg tijdens plaatsing met de chauffeur. Ben je niet aanwezig tijdens plaatsing? Tijdens je bestelling kun je in het opmerkingen veld extra plaatsing of afvoer aanwijzingen voor de chauffeur achterlaten.
  • Neem bij twijfel over de de locatie waar de container moet worden geplaatst contact met ons op.

De container zelf neemt een ruimte van één parkeerplaats in. Je moet er rekening mee houden dat het plaatsen van de container 2 autoparkeerplaatsen in beslag neemt. Dit is voor de vrachtwagen die achterwaarts de container rechtuit moet neerzetten en ophalen.

Containers

De container mag maximaal 20 cm boven de rand van de container worden beladen voor bouwafval afvoeren.

Je bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de geplaatste container. In geval van schade aan de container door brand, ernstige schade aan de container zelf, op last van de gemeente, (milieu)politie of brandweer komen voor jouw rekening.

Na overleg met de verwerker wordt er een boetebedrag vastgesteld. Dit bedrag bestaat uit de kosten voor de speciale verwerking.

De containerinhoud kan worden afgekeurd op basis van niet toegestane afvalstoffen. Bijvoorbeeld tijdens het afvoeren van de container met bouwafval, door de chauffeur. In dat geval wordt de container niet afgevoerd en wordt er contact met je opgenomen via e-mail of telefoon. Je kunt ervoor kiezen het niet toegestane afval af te laden of alsnog aan te bieden tegen meerkosten. Het kan ook na het afvoeren van de container, door de verwerker (bijvoorbeeld omdat het niet toegestane afval onderin de container is aangeboden). De container wordt verwerkt op basis van het aangeboden afval in de container. Je ontvangt per e-mail de reden van de overtreding. Let op: bij aanbieden van asbest en/of asbest gelijkend materiaal wordt de gehele containerinhoud verwerkt als zijnde asbest. Dit in verband met kruisbesmetting van het asbest en/of asbest gelijkend materiaal met het andere afval. Kosten voor het verwerken van asbest zijn zeer hoog. Neem voordat je jouw afval aanbiedt in de container altijd contact met ons op, wanneer je het vermoeden hebt dat het om asbest en/of asbest gelijkend materiaal gaat.

Of je een vergunning nodig hebt bij het plaatsen van een container, verschilt per gemeente. Je leest hier meer over containers en vergunningen.

Juridisch

Klik op onderstaande link om de algemene voorwaarden in te zien.

Klik op onderstaande link om het privacybeleid in te zien.

Alle aanbiedingen van MDK zijn vrijblijvend. Opdrachten, bestellingen van de opdrachtgever zijn onherroepelijk en behoeven slechts tijdige gelden schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de opdracht door MDK, dan wel aanvang met de uitvoering van de werkzaamheden, tijdsverloop indien MDK niet binnen 10 dagen nadat haar aanbieding door opdrachtgever is aanvaard, de aanbieding heeft herroepen. Wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden of aanvulling daarop, komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aangepaste opdracht door MDK dan wel door uitvoering van hetgeen door opdrachtgever is verzocht.

Behoudens het in het geval van opzet of grove schuld van MDK, dan wel indien het tegendeel uit deze voorwaarde voortvloeit, is MDK niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor MDK uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van MDK of
van personen waarvoor MDK rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. Behoudens in geval van aansprakelijkheid van MDK op grond van het eerste lid, vrijwaart de opdrachtgever MDK tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden elke reclame ter zake van de werkzaamheden terstond doch uiterlijk binnen 8 dagen na het verrichten van die werkzaamheden aan MDK kenbaar te maken. Ieder vorderingsrecht ter zake vervalt door het enkele verloop van de vordering. Indien MDK voor de uitvoering van haar werkzaamheden derden dient in te schakelen en deze
derden gebruik maken van aansprakelijkheids beperkende clausules in de overeenkomst welke zij met MDK aangaan, zal MDK jegens opdrachtgever eveneens gerechtigd zijn zich op deze uitsluitingen in te roepen. Hetzelfde geldt voor de verweermiddelen van bedoelde derden.

Het is de opdrachtgever te allen tijde verboden gevaarlijke afvalstoffen aan te bieden of voorhanden te hebben in de containers. Indien de afvalstoffen in strijd met het bepaalde in containers gevaarlijke afvalstoffen bevatten is MKD gerechtigd ter hare keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevaarlijke stoffen door opdrachtgever zijn verwijderd, de overeenkomst op te zeggen en te ontbinden dan wel de overeenkomst voor rekening en risico van opdrachtgever door derden te laten uitvoeren die
voor de ophaling en inzameling van gevaarlijke afvalstoffen toereikend vergund zijn. In alle gevallen is opdrachtgever gehouden alle kosten en schade welke MDK lijdt te vergoeden wijze te worden aangeboden zodanig dat deze het transport en/of wegcapaciteit van de ingeschakelde productiemiddelen van MDK niet te boven gaat.De belading dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten de container steekt of van de container kan afvallen of afwaaien; alleen open 2, 3, 4, 6 en 10 m3 mogen ten hoogste tot 30 cm boven de rand beladen worden. Voor zover MDK aan opdrachtgever in-uitsluitend bedoeld zijn voor de inzameling van een specifieke afvalstof (glas- en puincontainers etc.) draagt opdrachtgever er
zorg voor dat uitsluitend de daarvoor bedoelde afvalstoffen in dergelijke containers worden geplaatst. Opdrachtgever neemt daarbij eventuele door MDK ter hand gestelde aanleveringsvoorwaarden in container. acht. Indien de aanleveringsvoorwaarden zich wijzigen zal MDK deze schriftelijk aan opdrachtgever mededelen welke opdrachtgever terstond dient na te leven. Voor zover opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet komen de (sorteer)kosten en de schade daaruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever welke zijn de overeenkomst te ontbinden voordat MDK door de deze aan MDK zal voldoen. De door de opdrachtgever aan MDK aangeboden afvalstoffen worden vanaf hetmoment van afvoeren door MDK geacht zaken te zijn waar opdrachtgever afstand van heeft gedaan welke zaken MDK hierbij bij voorbaat aanvaardt op voorwaarde dat opdrachtgever volledig voldoet aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen hem en MDK gesloten overeenkomst. Zolang de afvalstoffen in de macht zijn van MDK heeft MDK daarover het uitsluitende en volledige beschikkingsrecht.
6.7 Indien als gevolg van onjuiste, onduidelijke onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en/of de samenstelling van de afvalstoffen, schade ontstaat is opdrachtgever hiervoor aansprakelijk en zal opdrachtgever MDK gevaarlijke afvalstoffen aan te bieden of voorhandenter zake vrijwaren. Indien MDK door derden, daaronder begrepen degene aan wie de afvalstoffen ter (eind-)verwerking worden aangeboden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als bedoeld in het voorafgaande lid en MDK kan hiervoor aansprakelijk worden gehouden MDK ter zake te vrijwaren en de afvalstoffen in kwestie terug te nemen.

Wetgeving

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alles van MDK. Voor zover opdrachtgever van deze algemene voorwaarden wenst af te wijken is hiervoor de schriftelijke aanvaarding van MDK vereist. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De door MDK opgegeven website prijzen zijn aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten inclusief BTW, (milieu)-heffingen, kosten van eindverwerking door derden en zijn gebaseerd op uitvoering binnen de werktijden welke normaal zijn bij MDK, mits anders vermeld in de overeenkomst. Opdrachtgever verklaard zich ermee akkoord dat eventuele
wijzigingen in die heffingen en kosten ten allen tijde door MDK aan opdrachtgever in rekening mogen worden gebracht, welke opdrachtgever alsnog zal voldoen. Indien een van de kostprijsbestanddelen anders
dan genoemd in artikel 4.1 in de periode dat MDK haar werkzaamheden voor opdrachtgever uitvoert een verhoging ondergaan, heeft MDK de bevoegdheid deze aan opdrachtgever door te berekenen.

Opdrachtgever zal alle op hem rustende verplichtingen samenhangend met de werkzaamheden uit hoofde van (milieu)wetgeving naleven, alsmede alle overige instructies en voorschriften op het gebied van milieu en veiligheid welke MDK geeft.

Voorwaarden

Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens MDK niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaart, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn zaken, of indien omstandigheden MDK aanleiding geven te vermoeden dat opdrachtgever zijn verplichtingen jegens MDK niet of niet geheel zal nakomen alsmede in geval van overmacht is MDK gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever toereikende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien opdrachtgever daartoe niet overgaat, nadat opdrachtgever daartoe door MDK is verzocht, is MDK bovendien gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgevers te ontbinden door middel van een daartoe strekkende verklaring zonder dat MDK tot enige vorm van schadevergoeding verder gehouden is. Onder overmacht zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken en ongeacht of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds waren te voorzien) mede zijn begrepen: overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, (burger) oorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, intrekking van 1 of meer vergunningen van MDK of derden waarop MDK voor het nakomen van de overeenkomst is aangewezen, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van MDK , danwel in het bedrijf van MDK’s toeleveranciers van containers, transportmateriaal en dergelijke en voor de verwerking noodzakelijke ander materiaal en materialen, of in het bedrijf van derden, waarop MDK voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen. MDK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderd intreedt nadat MDK zijn verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden leveringen andere verplichtingen opgeschort. Indien MDK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is MDK gerechtigd het verrichten c.q. het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Betaling door een opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling door de consument vind vooraf plaats per bank via website bestellingen. MDK heeft te allen tijde recht vooruitbetaling te verlangen voor haar werkzaamheden. De opdrachtgever, niet zijnde een consument, doet afstand van elk recht op compensatie of verrekening. Wanneer opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig aan MDK voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Al wat dat MDK
vanaf dat moment van opdrachtgever te vorderen heeft is vanaf dat moment onmiddellijk opeisbaar.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder MDK: MDK Containers & Recycling B.V. gevestigd te Den Dolder; Opdrachtgever: Degene tot wie MDK een aanbieding richt, degene die een opdracht aan MDK verstrekt, degene voor wie MDK werkzaamheden verricht, alsmede elke andere wederpartij bij enige overeenkomst met MDK; Werkzaamheden: Alle werkzaamheden welke MDK in de uitoefening van haar onderneming uitvoert waaronder begrepen inzameling, verwerking, bewerking, recycling, op- en overslag van (afval)stoffen, transport, verkoop, levering, verhuur, in (bruik)leen verschaffen van container(s) etc.; Afvalstoffen: Alle door de opdrachtgever ter uitvoering van de werkzaamheden aan MDK aangeboden of bestemde stoffen, materialen en/of voorwerpen, met uitzondering van gevaarlijke afvalstoffen;Gevaarlijke afvalstoffen: Afvalstoffen welke stankverspreidend, radioactief, giftig, verhardend, bijtend, ontplofbaar, besmettelijk, agressief en/of aan de andere kant gevaarlijk zijn voor mens, omgeving of milieu, hieronder in elk geval begrepen gevaarlijke afvalstoffen in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen dan wel regelgeving welke geacht moet worden dit besluit aan te vullen of te vervangen. Consument: Een opdrachtgever welke niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf werkzaamheden aan MDK opdraagt.
Container: Een laadbak bestemd voor het verzamelen, opslaan en transporteren van (afval)stoffen, alsmede alle andere zaken welke opdrachtgever van MDK onder zich houdt of (mede) door tussenkomt van MDK onder zich heeft verkregen.

Overeenkomsten welke aangegaan worden voor en bepaalde duur worden telkens automatisch stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode mits waarvoor zij oorspronkelijk zijn aangegaan, tenzij de overeenkomst drie maanden voor het verstrijken daarvan schriftelijk, per aangetekende post, is op gezegd. Overeenkomsten met consumenten voor bepaalde duur verlengen zichzelf automatisch voor ten hoogste een jaar.

Uitvoering

Opdrachtgever zal MDK alle middelen ter beschikking stellen welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden waaronder begrepen een toereikende ruimte voor het plaatsen van containers. Opdrachtgever garandeert dat alle plaatsen waar MDK containers dient af te leveren c.q. op te halen bereikbaar zijn door goede, verharde aanvoerwegen en dat het werkterrein voor het overige goed begaanbaar is. Eventuele (vertragings)schade, welke een gevolg is van niet-naleving van het hier bepaalde, komt voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen en het in stand houden van alle (overheids)toestemmingen benodigd voor het voorhanden hebben van containers op het eigen terrein, openbare weg of elders en voor de uitvoering van de werkzaamheden aldaar, alsmede voor het treffen van alle maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade bij derden ontstaan aan het wegdek, trottoir, ge- bouwen en dergelijke veroorzaakt door de container of de plaatsing daarvan. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke is ontstaan aan de eigendommen van MDK welke de opdrachtgever krachtens enige overeenkomst van MDK onder zich heeft. Onder schade wordt tevens begrepen brandschade aan containers en vermissing en diefstal van containers. Opdrachtgever garandeert dat de af te voeren c.q. te ledigen containers zijn afgesloten met met deksel (behoudens wanneer het open containers betreft) en dat de lading van de containers bij vervoer niet van de containers kan afvallen of verwaaien. Op de overeengekomen dag van ophaling van de container en/of afvalstoffen zal opdrachtgever deze tijdig
gereed zetten op een toegankelijk terrein in verbinding staat met de openbare weg, zodanig dat deze geen gevaar opleveren voor MDK of derden.
Indien opdrachtgever afvalstoffen aanbiedt buiten een container, dienen deze duidelijk dooropdrachtgever als afvalstoffen aangeduid en
verpakt zijn. Voorts dient opdrachtgever MDK eenduidig en tijdig te hebben meegedeeld wat de aard en samenstelling is van deze afvalstoffen
zodanig dat degenen welke daarmee in aanraking (kunnen) komen geen gevaar lopen. Schade welke een gevolg is van verwarring
afvalstoffen komt voor rekening van opdrachtgever, behoudens in geval
van grove schuld of opzet van MDK. Opdrachtgever is jegens MDK en derden. Verantwoordelijk voor al hetgeen in de containers wordt geplaatst. MDK is jegens opdrachtgever niet gehouden bij de uitvoering van haar werkzaamheden de aard en samenstelling van de in de container geplaatste (afval)stoffen te controleren, onverminderd het recht van MDK daartoe. MDK kan van opdrachtgever verlangen dat deze opgave
doet van de samenstelling van de inhoud van de container. Voor zover MDK bij het aangaan van een over zich wijzigen zal MDK deze schriftelijk
eenkomst tijdstippen heeft aangegeven waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, gelden deze uitsluitend bij benadering. Overschrijding
hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding, of niet nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst door de opdrachtgever, noch zal deze gerechtigdontbinden voordat MDK door de deze aan MDK zal voldoen.
opdrachtgever schriftelijk in verzuim is gegund de werkzaamheden alsnog uit te voeren. Opdrachtgever verleent hierbij aan MDK onherroepelijke
Toestemming om de container(s) welke door MDK aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, te allen tijde terug te nemen, indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens MDK voldoet en eveneens zodra de overeenkomst is beëindigd. Voorts is MDK alsnog
gerechtigd de in de container(s) bevindende (afval)stoffen daaruit te verwijderen en wederom ter beschikking te stellen aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal op de eerste (mondeling)verzoek van MDK daartoe een locatie aanwijzen bij een gebreke waarvan MDK gerechtigd is deze zelf te kiezen. Voorts is MDK gerechtigd op een andere wijze voor rekening van
opdrachtgever over deze (afval)stoffen te beschikken.

MDK zal bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldigheid betrachten ten aan zien van de naleving alle toepasselijke regelgeving. MDK voert een afvalstoffenadministratie in overeenstemmig met de van toepassing zijnde regelgeving die op het gebied van (milieu)hygiëne in het bijzonder.MDK zal de afvalstoffen afvoeren naar een daartoe vergunde (eind)verwerkingsinrichting.

Container bestellen bij MDK

Heb je een afvalcontainer nodig voor je verbouwing of project? Een afvalcontainer huren doe je makkelijk en snel via MDK Containers.

Container bestellen

Leave a comment