Skip links

Home » Privacy statement

Privacy Statement MDK Containers

MDK Containers, gevestigd te (3734 CJ) Den Dolder aan de Hindelaan 10, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. MDK Containers acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

MDK Containers is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door MDK Containers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is;

 • De overeengekomen opdracht.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • Per e-mail
 • Via social media
 • Per telefoon

Contactformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je zich kunt afmelden.

Publicatie
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze hosting company website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersinformatie te verzamelen. Dit houdt in dat we inzicht krijgen in alle bezoekers van onze website. Dit is voor ons intern een tool om te kijken of bepaalde acties werken en wat de piekmomenten van bijvoorbeeld bestellingen zijn.

Cookies
Wij gebruiken technische, functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens, kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
MDK Containers
Hindelaan 10
3734 CJ Den Dolder
info@mdkcontainers.nl
030-2251533

Je neemt van ons een product en/of dienst af. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, verstrek je persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als je stukken naar ons opstuurt, als je ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als je langskomt of een iemand van MDK Containers spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat je weet dat je erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij je toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: jouw naam, adres en woonplaats. Ook jouw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gegevens over jouw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

– om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk te doen;
– voor het opnemen van contact, ten behoeve van onze dienstverlening;
– het toezenden van een nieuwsbrief;
– voor onze marketingdoeleinden.
Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder jouw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:
a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en MDK Containers;
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; c) toestemming.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering. Belangrijk: als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van jouw werknemers aan ons doorgeeft, dan ben je verplicht om jouw werknemers hierover te informeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Contact- en factuuradres
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)
 • Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt hebt.

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van jou hebben verkregen.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt MDK Containers zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. Je kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding

De dienstverlening van MDK Containers maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij jouw persoonsgegevens absoluut geheim houden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die je ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel jouw gegevens verwerken mag.

Inzage en correctie van jouw gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van jou, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van jou. Daarom bieden wij je altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Als de informatie onjuist is, kun je verzoeken deze aan te passen. Een verzoeken om inzage of correctie van jouw gegevens kun je richten aan het volgende e-mailadres: info@mdkcontainers.nl. Hier kun je ook terecht met vragen over dit Privacy Statement.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van jou hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met MDK Containers (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op jouw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Als je hier meer over wilt weten, kun je het beste ons Cookie Statement lezen. Dit Statement vind je op onze website.

Wijzigingen

MDK Containers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast.

Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie of wens je gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, dan kun je altijd contact opnemen met ons via info@mdkcontainers.nl.

Container bestellen bij MDK

Heb je een afvalcontainer nodig voor je verbouwing of project? Een afvalcontainer huren doe je makkelijk en snel via MDK Containers.

Container bestellen

Leave a comment