Skip links

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download als PDF

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van MDK. Voor zover opdrachtgever van deze algemene voorwaarden wenst af te wijken is hiervoor de schriftelijke aanvaarding van MDK vereist. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder MDK: MDK Containers & Recycling B.V. gevestigd te Den Dolder,
Opdrachtgever: Degene tot wie MDK een aanbieding richt, degene die een opdracht aan MDK verstrekt, degene voor wie MDK werkzaamheden verricht, alsmede elke andere wederpartij bij enige overeenkomst met MDK;
Werkzaamheden: Alle werkzaamheden welke
MDK in de uitoefening van haar onderneming
uitvoert waaronder begrepen inzameling, verwerking,
bewerking, recycling, op- en overslag van (afvalstoffen, transport, verkoop, levering, verhuur, in (bruik)leen verschaffen van container(s) etc.;
Afvalstoffen: Alle door de opdrachtgever ter uitvoering van de werkzaamheden aan MDK aangeboden of bestemde stoffen, materialen en/of voorwerpen, met uitzondering van
gevaarlijke afvalstoffen;
Gevaarlijke afvalstoffen: Afvalstoffen welke stankverspreidend, radioactief, giftig, verhardend, bijtend, ontplofbaar, besmettelijk. agressief en/of aan de andere kant gevaarlijk zijn voor mens, omgeving of milieu, hieronder in elk geval begrepen gevaarlijke afvalstoffen in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen danwel regelgeving welke geacht moet worden dit besluit aan te
vullen of te vervangen. Consument: Een opdrachtgever welke niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf werkzaamheden aan MDK opdraagt.
Container. Een laadbak bestemd voor het verzamelen. opslaan en transporteren van (afval)stoffen, alsmede alle andere zaken welke opdrachtgever van MDK onder zich houdt of (mede) door tussenkomt van MDK onder zich heeft verkregen.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van MDK zijn vrijblijvend.
3.2 Opdrachten, bestellingen van de opdrachtgever zijn onherroepelijk en behoeven slechts tijdige aanvaarding door MDK. Als aanvaarding zal gelden schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de opdracht door MDK, danwel aanvang met de uitvoering van de werkzaamheden, tijds- verloop indien MDK niet binnen 10 dagen nadat haar aanbieding door opdrachtgever is aanvaard, de aanbieding heeft herroepen.
3.3 Wijzigingen in de overeengekomen werkzaam- heden of aanvulling daarop, komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aangepaste opdracht door MDK danwel door uitvoering van hetgeen door opdrachtgever is verzocht.

4. Prijs

4.1 De door MDK opgegeven website prijzen zijn inclusief BTW, (milieu)-heffingen, kosten van eindverwerking door derden en zijn gebaseerd op uitvoering binnen de werktijden welke normaal zijn bij MDK. mits anders vermeld in de overeenkomst. Opdrachtgever verklaard zich ermee akkoord dat eventuele wijzigingen in die heffingen en kosten ten allen tijde door MDK aan opdracht- gever in rekening mogen worden gebracht, welke opdrachtgever alsnog zal voldoen.
4.2 Indien een van de kostprijsbestanddelen anders dan genoemd in artikel 4.1 in de periode dat MDK haar werkzaamheden voor opdrachtgever uitvoert een verhoging ondergaan, heeft MDK de bevoegdheid deze aan opdrachtgever door te berekenen.

5. Uitvoering

5.1 Opdrachtgever zal MDK alle middelen ter beschikking stellen welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden waaronder begrepen een toereikende ruimte voor het plaatsen van containers: Opdrachtgever garan- deert dat alle plaatsen waar MDK containers dient af te leveren c.q. op te halen bereikbaar zijn door goede, verharde aanvoerwegen en dat het werkterrein voor het overige goed begaanbaar is. Eventuele (vertragings)schade, welke een gevolg is van niet-naleving van het hier bepaalde, komt voor rekening van opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ver- krijgen en het in stand houden van alle (over- heids)toestemmingen benodigd voor het voor- handen hebben van containers op het eigen terrein, openbare weg of elders en voor de uitvoering van de werkzaamheden aldaar, alsmede voor het treffen van alle maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade bij derden ontstaan aan het wegdek, trottoir, ge- bouwen en dergelijke veroorzaakt door de container of de plaatsing daarvan.
5.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke is ontstaan aan de eigendommen van MDK welke de opdrachtgever krachtens enige overeenkomst van MDK onder zich heeft. Onder schade wordt tevens begrepen brand- schade aan containers en vermissing en diefstal van containers.
5.4 Opdrachtgever garandeert dat de af te voeren c.q. te ledigen containers zijn afgesloten met met deksel (behoudens wanneer het open containers betreft) en dat de lading van de containers bij vervoer niet van de containers kan afvallen of verwaaien. Op de overeengekomen dag van ophaling van de container en/of afvalstoffen zal opdrachtgever deze tijdig gereed zetten op een toegankelijk terrein in verbinding staat met de openbare weg, zodanig dat deze geen gevaar opleveren voor MDK of derden.
5.5 Indien opdrachtgever afvalstoffen aanbiedt buiten een container, dienen deze duidelijk door opdrachtgever als afvalstoffen aangeduid en verpakt zijn. Voorts dient opdrachtgever MDK eenduidig en tijdig te hebben meegedeeld wat de aard en samenstelling is van deze afvalstoffen zodanig dat degenen welke daarmee in aan- raking (kunnen) komen geen gevaar lopen. Schade welke een gevolg is van verwarring Tussen afvalstoffen en niet afvalstoffen komt voor rekening van opdrachtgever, behoudens in geval van grove schuld of opzet van MDK.
5.6 Opdrachtgever is jegens MDK en derden Verantwoordelijk voor al hetgeen in de containers wordt geplaatst. MDK is jegens opdrachtgever niet gehouden bij de uitvoering van haar werk- zaamheden de aard en samenstelling van de in de container geplaatste (afval)stoffen te controleren, onverminderd het recht van MDK daartoe. MDK kan van opdrachtgever verlangen dat deze opgave doet van de samenstelling van de inhoud van de container.
5.7 Voor zover MDK bij het aangaan van een over- eenkomst tijdstippen heeft aangegeven waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, gelden deze uitsluitend bij benadering. Overschrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding, of niet nakoming van enige verplichting uit de overeen- komst door de opdrachtgever, noch zal deze gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden voordat MDK door de opdrachtgever schriftelijk in verzuim is gegund de werkzaamheden alsnog uit te voeren.
5.8 Opdrachtgever verleent hierbij aan MDK onherroepelijke Toestemming om de container(s) welke door MDK aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, te allen tijde terug te nemen, indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens MDK voldoet en eveneens zodra de overeenkomst is beëindigd. Voorts is MDK alsnog gerechtigd de in de container(s) bevindende (afvalstoffen daaruit te verwijderen en wederom ter beschikking te stellen aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal op de eerste (mondeling)- verzoek van MDK daartoe een locatie aanwijzen bij een gebreke waarvan MDK gerechtigd is deze zelf te kiezen. Voorts is MDK gerechtigd op een andere wijze voor rekening van opdrachtgever over deze (afval)stoffen te beschikken.

6. Afvoer

6.1 Het is de opdrachtgever te allen tijde verboden gevaarlijke afvalstoffen aan te bieden of voorhanden te hebben in de containers.
6.2 Indien de afvalstoffen in strijd met het bepaalde in 6.1 gevaarlijke afvalstoffen bevatten is MDK gerechtigd ter hare keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevaarlijke stoffen door opdrachtgever zijn verwijderd, de overeenkomst op te zeggen en te ontbinden danwel de overeenkomst voor rekening en risico van opdrachtgever door derden te laten uitvoeren die voor de ophaling en inzameling van gevaarlijke afvalstoffen toereikend vergund zijn. In alle gevallen is opdrachtgever gehouden alle kosten en schade welke MDK lijdt te vergoeden.
6.3 De afvalstoffen dienen op een zodanige wijze te worden aangeboden zodanig dat deze het transport en/of wegcapaciteit van de ingeschakelde productiemiddelen van MDK niet te boven gaat.
6.4 De belading dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten de container steekt of van de container kan afvallen of afwaaien; alleen open 2,3,4 6 en 10 m3 mogen ten hoogste tot
30 cm boven de rand beladen worden.
6.5 Voor zover MDK aan opdrachtgever in- zamelmiddelen ter beschikking stelt welke uitsluitend bedoeld zijn voor de inzameling van een specifieke afvalstof (glas- en puin- containers etc.) draagt opdrachtgever er zorg voor dat uitsluitend de daarvoor bedoelde afvalstoffen in dergelijke con- tainers worden geplaatst. Opdrachtgever neemt daarbij eventuele door MDK ter hand gestelde aanleveringsvoorwaarden in acht. Indien de aanleveringsvoorwaarden zich wijzigen zal MDK deze schriftelijk aan opdrachtgever mededelen welke opdrachtgever terstond dient na te leven. Voor zover opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet komen de (sorteer) kosten en de schade daaruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever welke deze aan MDK zal voldoen.
6.6 De door de opdrachtgever aan MDK aan- geboden afvalstoffen worden vanaf het moment van ophaling door MDK geacht zaken te zijn waar opdrachtgever afstand van heeft gedaan welke zaken MDK hierbij bij voorbaat aanvaardt op voor- waarde dat opdrachtgever volledig voldoet aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen hem en MDK gesloten overeen- komst. Zolang de afvalstoffen in de macht zijn van MDK heeft MDK daarover het uitsluitende en volledige beschikkingsrecht.
6.7 Indien als gevolg van onjuiste, onduidelijke onvolledige en/of onvoldoende omschrij- ving van de aard,de eigenschappen en/of de samenstelling van de afvalstoffen, schade ontstaat is opdrachtgever hiervoor aan- sprakelijk en zal opdrachtgever MDK ter zake vrijwaren.
6.8 Indien MDK door derden, daaronder begrepen degene aan wie de afvalstoffen ter (eind-)verwerking worden aangeboden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als bedoeld in het voorafgaande lid en MDK kan hiervoor aansprakelijk worden gehouden MDK ter zake te vrijwaren en de afvalstoffen in kwestie terug te nemen.

7. Milieuwetgeving

7.1 Opdrachtgever zal alle op hem rustende ver- plichtingen samenhangend met de werkzaam- heden uit hoofde van (milieu)wetgeving na- leven, alsmede alle overige instructies en voorschriften op het gebied van milieu en veiligheid welke MDK geeft.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens het in het geval van opzet of grove schuld van MDK, danwel indien het tegendeel uit deze voorwaarde voortvloeit, is MDK niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uit- drukkelijk begrepen gevolgschade, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de na- koming van de voor MDK uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, danwel ten ge- volge van een onrechtmatige daad van MDK of van personen waarvoor MDK rechtens aan- sprakelijk kan worden gehouden.
8.2 Behoudens in geval van aansprakelijkheid van MDK op grond van het eerste lid, vrijwaart de opdrachtgever MDK tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
8.3 Opdrachtgever is gehouden elke reclame ter zake van de werkzaamheden terstond doch uiterlijk binnen 8 dagen na het verrichten van die werk- zaamheden aan MDK kenbaar te maken. leder vorderingsrecht ter zake vervalt door het enkele verloop van de vordering.
8.4 Indien MDK voor de uitvoering van haar werk- zaamheden derden dient in te schakelen en deze derden gebruik maken van aansprakelijkheids- beperkende clausules in de overeenkomst welke zij met MDK aangaan, zal MDK jegens opdracht- gever eveneens gerechtigd zijn zich op deze uit- sluitingen in te roepen. Hetzelfde geldt voor de verweermiddelen van bedoelde derden.

9. Betaling

9.1 Betaling door een opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
9.2 Betaling door de consument vind vooraf plaats per bank via website bestellingen.
9.3 MDK heeft te allen tijde recht vooruitbetaling te verlangen voor haar werkzaamheden.
9.4 De opdrachtgever, niet zijnde een consument, doct afstand van elk recht op compensatie of verrekening. 9.5 Wanneer opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig aan MDK voldoet, is opdracht- gever van rechtswege in verzuim. Al wat dat MDK vanaf dat moment van opdrachtgever te vorderen heeft is vanaf dat moment onmiddellijk opeisbaar.

10. Duur van overeenkomst/verlenging

10.1 Overeenkomsten welke aangegaan worden voor een bepaalde duur worden telkens automatisch stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode mits waarvoor zij oorspronkelijk zijn aangegaan, tenzij de overeenkomst drie maanden voor het verstrijken daarvan schriftelijk, per aangetekende post, is op- gezegd.
10.2 Overeenkomsten met consumenten voor bepaalde duur verlengen zichzelf automatisch voor ten hoogste een jaar.

11. Beëindiging en Overmacht

11.1 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens MDK niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaart, surseance van betaling aanvraagt. overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn zaken, of indien omstandigheden MDK aan- leiding geven te vermoeden dat opdrachtgever zijn verplichtingen jegens MDK niet of niet geheel zal nakomen alsmede in geval van over- macht is MDK gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat opdracht- gever toereikende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien opdrachtgever daartoe niet overgaat, nadat opdrachtgever daartoe door MDK is verzocht, is MDK bovendien gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgevers te ontbinden door middel van een daartoe strekkende verklaring zonder dat MDK tot enige vorm van schadevergoeding verder gehouden is.
11.2 Onder overmacht zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de uitvoering van de werkzaam- heden onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken en ongeacht of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds waren te voorzien) mede zijn begrepen: overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, (burger)- oorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting. transportmoeilijkheden, intrekking van 1 of meer vergunningen van MDK of derden waarop MDK voor het nakomen van de overeenkomst is aange- wezen, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van MDK, danwel in het bedrijf van MDK’s toeleveranciers van containers, transportmateriaal en dergelijke en voor de verwerking noodzakelijke ander materiaal en materialen, of in het bedrijf van derden, waarop MDK voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen.
11.3 MDK heeft ook het recht zich op overmacht te be- roepen, indien de omstandigheden die (verdere) na- koming verhinderd intreedt nadat MDK zijn verbin- tenis had moeten nakomen.
11.4Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen opgeschort, Indien MDK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is MDK ge- rechtigd het verrichten c.q. bet te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Uitvoering/registratie

12.1 MDK zal bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldigheid betrachten ten aan- zien van de naleving alle toepasselijke regelgeving.
12.2 MDK voert een afvalstoffenadministratie in over- eenstemmig met de van toepassing zijnde regel- geving die op het gebied van (milicu)hygiëne in het bijzonder.
12.3 MDK zal de afvalstoffen afvoeren naar een daartoe vergunde (eind)verwerkingsinrichting.

Vraag een offerte aan!

Heeft u een afvalcontainer nodig voor uw verbouwing of project? Een afvalcontainer huren doet u makkelijk en snel via MDK Containers.

Offerte aanvragen